Webmaster:
Jip Vermond
Condensed, Rotterdam


Laatste update website:
1 juni 2018
Privacy Disclaimer
   
 

Geschiedenis SUWO

Oprichting
Symposia
Wetenschappelijk onderzoek
Visiting Professor
Niersteenvergruizer

Oprichting
De Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek (SUWO) werd in juli 1978 opgericht op initiatief van Prof.Dr. F.H. Schröder met als doel het door middel van financiële steun stimuleren en bevorderen van onderzoek naar oorzaken en behandeling van urologische afwijkingen bij volwassenen en kinderen. Het zwaartepunt lag daarbij vooral op klinisch- en experimenteel onderzoek naar kanker van de urinewegen, neurologische aandoeningen van de blaas en urologische afwijkingen bij kinderen. Het Stichtingsbestuur, waarin Prof.Dr. F.H. Schröder vanaf het begin zitting had bestond uit een tweetal urologen en een drietal
Prof. Fritz H. Schröder,
oprichter SUWO
vertegenwoordigers uit de oud-patiëntengroep en personen uit de financiële, juridische of zakenwereld.

Ook werd omstreeks 1982 een Comité van Aanbeveling ingesteld in de hoop dat door bemiddeling van de leden daarvan extra financiële bijdragen konden worden gegenereerd. Af en toe kwamen het Bestuur van de SUWO en de leden van het Comité van Aanbeveling tijdens een ‘aangeklede borrel’ bijeen om de belangstelling voor de SUWO levendig te houden en verslag te doen over de wetenschappelijke activiteiten.

naar boven

Symposia
Tot één van de activiteiten behoorde het organiseren van een aantal symposia, met als opzet bevordering van een betere samenwerking tussen urologen en specialisten op aangrenzende vakgebieden, alsmede het verkrijgen van naamsbekendheid. Zo werd op 6 oktober 1979 een symposium over “Urologie en Anaesthesiologie” gehouden, waarvoor een aantal prominente buitenlandse sprekers werd uitgenodigd. Op 19 januari 1980 vond een tweede symposium plaats met als onderwerp “Nefrologie en Urologie”, bedoeld voor de Nederlandse urologen, internisten, nefrologen, kinderartsen en huisartsen. Ook voor dit symposium, alsmede de daarop volgende symposia werd een aantal vooraanstaande sprekers uit binnen en buitenland uitgenodigd. In november 1980 volgde een symposium over “Prostatitis”, terwijl in 1981 symposia over “Bedplassen” en “Nefrologische aspecten van aandoeningen van de urinewegen” werden georganiseerd. In 1982 waren er symposia over “Niet ingedaalde testikels” en “Urineweginfecties”. In 1983 werd een groot internationaal meerdaags congres over prostaatkanker georganiseerd: “Progress and Controversies in Oncological Urology (PACIOU).”


Theo Wagenaar, Fritz Schröder, Karl-Heinz Kurth, Fons Ypma, Frans Debruyne, Ted Splinter. Organiserend Comité PACIOU 1, 1983.

Daarnaast vonden nog enkele symposia op ander gebied plaats, zoals “Obstructieve afwijkingen bij kinderen” in 1984 en een symposium over “Aangeboren afwijkingen en Vesicorenale reflux” in 1989. Het batig saldo van de symposia werd steeds aan de algemene middelen van de SUWO toegevoegd.

NB. De SUWO bekostigt sinds 1998 de 'Professor Nico Bakker lezing' als onderdeel van de congressen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). Prof.dr. Nico Bakker was de eerste hoogleraar van de afdeling Urologie van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Uit eerbetoon voor zijn werk en inzet voor de afdeling Urologie stelt de SUWO een bedrag ter beschikking aan de NVU, die naar eigen inzicht om de twee jaar een spreker uitnodigt een lezing te geven over een kinderurologisch onderwerp.  
Prof. Dr. Nicolaas J. Bakker, hoofd Afdeling Urologie, Erasmus MC, 1966-1976

naar boven

Wetenschappelijk onderzoek
 
Er werd in samenwerking met de afdeling Pathologische Anatomie van de Erasmus Universiteit in 1979 een begin gemaakt met een onderzoek naar de mate van kwaadaardigheid van prostaatkanker. Hierbij werd de mogelijkheid onderzocht of aan de hand van goed omschreven criteria van weefselonderzoek een uitspraak mogelijk was over het biologisch gedrag van het prostaatgezwel, hetgeen van belang zou kunnen zijn voor de aard van de behandeling.
Eén van de medewerkers van de afdeling Urologie bezocht daarvoor een aantal klinieken in de Verenigde Staten. Daarbij werd het materiaal bestudeerd van een 500-tal prostaatkankerpatiënten die door middel van een radicale operatie waren behandeld. Met de verkregen kennis en aangeleerde onderzoekstechnieken werd het onderzoek daarna in Rotterdam voortgezet. Hierbij werd ook geprobeerd aan te tonen dat door middel van meettechnieken vastgestelde veranderingen in de grootte en vorm van de kankercellen belangrijke informatie zou kunnen worden verkregen over de genezingskans van de patiënten. Het onderzoek leidde tenslotte in 1991 tot het proefschrift van Dr. J.H.M. Blom getiteld: “Clinical and morphological studies on grading of prostatic carcinoma”.

Marius Tausk prijs

Naakte muis met menselijk prostaatkanker groeiend onder de huid op de rechter schouder
Het onderzoek van Dr. G.J. van Steenbrugge over “Human prostate cancer (PC-82) in nude mice: a model to study androgen regulated tumor growth” werd bekroond met de Marius Tausk prijs, welke prijs voordien nog nooit aan een Nederlander was toegekend.

Nierkanker onderzoek
Een ander belangrijk onderzoek dat mede met steun van de Nierstichting Nederland kon worden opgezet was een onderzoek naar het gedrag van nierkanker. Hiertoe werd in het laboratorium nierkankerweefsel dat van de mens afkomstig was verder gekweekt om na te gaan of deze gezwellen door bepaalde medicamenten konden worden vernietigd. Eenzelfde onderzoek werd met steun van het Koningin Wilhelmina Fonds (nu KWF kankerbestrijding Nederland) ook bij prostaatkanker opgezet.

Onderzoek naar de blaasfunctie
De oudste en een belangrijke onderzoekslijn is die van de urodynamische werkgroep, onder leiding van Dr. Ron van Mastrigt . Hierbij stond aanvankelijk vooral het onderzoek naar de blaasfunctie en blaasontledigingsstoornissen in het middelpunt van de belangstelling. Door de resultaten van dit soort onderzoek konden vele blaasfunctiestoornissen worden onderkend die met behulp van blaastraining en medicamenten te behandelen waren. Voor die tijd werd soms een, naar later bleek, onterechte operatieve ingreep uitgevoerd.

Onderzoek bij kinderen
In 1982 werd een langlopend project gestart inzake het onderzoek naar de juiste behandelwijze van vesicorenale reflux bij kinderen. De resultaten hebben ertoe geleid dat het aantal kinderen voor wie een operatieve behandeling noodzakelijk bleek sterk kon worden verminderd.

naar boven

Visiting Professor
De SUWO het mogelijk gemaakt om elk jaar een prominente buitenlandse uroloog voor een korte periode als 'visiting professor' uit te nodigen. Deze 'visiting professor' kwam om de urologische afdeling te bezoeken en bijvoorbeeld nieuwe operatietechnieken te demonstreren en verslag te doen van het wetenschappelijke werk dat in hun respectievelijke klinieken werd verricht. De Nederlandse urologen werden uitgenodigd om de lezingen van deze zeer gewaardeerde gasten bij te wonen. De assistenten van de afdeling Urologie werden gedurende een gehele ochtend in de gelegenheid gesteld om aan de gast vragen te stellen en met hem te discussiëren.

Tot de 'visiting professors' behoorden onder andere de professoren H.G.W. Frohmüller, M.Bressel (beiden uit Duitsland), E. Zingg (Zwitserland), E. Meares, P.C. Walsh, F.K. Mostofi, D.F. Paulson, P.C. Peters en T.D. Allen (allen USA), G.D. Chisholm (Engeland), M. Bruezière (Frankrijk) en Per-Uno Malmström (Zweden).


Groepsfoto van de afdeling Urologie ter gelegenheid van visiting professor Per-Uno Malmström (midden) in 2005.

naar boven

Niersteenvergruizer
 

Een primeur voor Nederland en voor Rotterdam was het binnenhalen van de eerste niersteenvergruizer in ons land, waarvoor belangrijke financiële steun werd verkregen van de Nierstichting Nederland, terwijl de Stichting Volkskracht het mogelijk maakte een bijzonder hoogleraar voor het steenonderzoek aan te trekken.Niersteenvergruizer, de duizendste patiënt in het oude ‘steenbad’.

     
 
 

 

 

 
 
Er is werk aan de waterweg!
 
 


   
 
Postbus 2060 / 3000CB R'dam / T. 010-7030072 (woensdag) / F. 010-7036802